Verksamhetsidé

Sällskapets verksamhetsidé bygger på Svensk idrotts verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Idrott är
Fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mer.

Idrott består av
Träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger
Fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott
I självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ung­domsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsut­veckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande norm­givande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjä­nar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i en nära samver­kan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhets­villkor.

Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision är att bli bäst i världen på alla nivåer
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras, både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

IDROTTENS VÄRDEGRUND

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

GRUNDEN FÖR SÄLLSKAPETS VERKSAMHET
  • Karlskrona simsällskap har ända sedan sin tillblivelse 1900, haft simidrott och simkunnighetsutbildning som grund för sin verksamhet. År 2003 tillkom triathlon och 2005 infördes Modern Femkamp i sällskapets verksamhet.
  • Vägledande för sällskapets verksamhetsinriktning är de mål och syften som återfinns i Riksidrottsförbundets Idrotten Vill samt Svenska Simförbundets Simidrotten Vill.
  • Sällskapet följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa och Simlinjen.
SÄLLSKAPETS MOTTO
  • Idrott, med simning som nav, åt alla efter vars och ens behov.