Karlskrona Simsällskap Stadgar

för den ideella föreningen Karlskrona Simsällskap med hemort i Karlskrona Kommun.

Karlskrona Simsällskap bildades den 25 augusti 1900.

Stadgarna senast fastställda av årsmöte 2020-03-05.

 

Allmänna bestämmelser

§1    Ändamål    
Sällskapet skall bedriva idrottsverksamhet, med simkonsten som grund, inom simsport och triathlon. Härutöver skall sällskapet hålla simskola och badvaktsverksamhet.

Sällskapet har som ändamål att bedriva sin idrottsliga och utbildningsverksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets Vision och värdegrund och enligt Svensk simidrotts målsättningar och riktlinjer, samt med särskild målsättning angiven i styrdokument Karlskrona simsällskap Verksamhetsidé, vision och mål.

Sällskapet följer Svensk Simidrotts utvecklingstrappa och Simlinjen.

Sällskapets verksamhet ska ske i enligt med KSS verksamhetsidé, vision och mål.

§2    Sammansättning
Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§3    Tillhörighet
Sällskapet är medlem i specialidrottsförbundet Svensk Simidrott och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.
Härutöver är sällskapet anslutet till:

 • Svenska Parasportförbundet
 • Svenska Triathlonförbundet 

Sällskapet tillhör dessutom: 

 • Blekinge Idrottsförbund
 • Skåne Simförbund
 • Parasportförbundet Blekinge

Sällskapet är skyldigt att följa nämnda organisationer, inom deras respektive verksamhetsområden, gällande stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av ovan nämnda enheters styrelser är sällskapet skyldigt att ställa sällskapets handlingar till förfogande samt lämna av dessa enheter begärda uppgifter. Varje avyttrande skall förgås av styrelsebeslut.

Sällskapet samarbetar med:

 • Blekinge idrottshistoriska sällskap

§4    Beslutande organ
Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5    Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§6    Verksamhets- och räkenskapsår
Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t o m 31 december.

§7    Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

§8    Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§9    Upplösning av föreningen
För upplösning av sällskapet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av sällskapet skall anges att sällskapets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande alternativt simfrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas special- och distriktsförbund (motsvarande) inom RF.

 

Föreningsmedlemmar

§10    Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som av styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar (15 kap. §1).

Medlemskap i sällskapet kan härröra till följande kategorier:

Aktivt medlemskap:

 • Alla som tränar och tävlar för sällskapet
 • Alla som arbetar med sällskapets verksamhet
 • Aktivt medlemskap indelas i kategorierna junior respektive senior

Passivt/stödjande medlemskap

Familjemedlemskap:
dvs. ett medlemskap där en aktiv idrottare i sällskapet och dennes familjemedlemmar ingår. Detta likställs med aktivt medlemskap.
Med medlem avses även ständig medlem1, hedersmedlem2, hedersordförande3 eller annan person som fått en hedersutnämning4.

1Ständig medlem är den person som under en period av minst 10 verksamhetsår varit medlem i KSS samt erlagt fastställd avgift för ständig medlem
2Se KSS bestämmelser för utmärkelser 
3Se KSS bestämmelser för utmärkelser 
4Hedersutnämning definieras vid varje särskilt tillfälle.

§11    Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat medlemsavgiften enligt beslutat förfarande eller efter påminnelse betraktas ej längre som medlem. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

§12    Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att denne har försummat att betala sällskapets beslutade avgifter, motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får sällskapet i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.  Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av sällskapets styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar (15 kap. §1).

§13    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

 • har rätt till att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
 • har rätt till information om sällskapets angelägenheter
 • skall följa sällskapets stadgar och beslut som fattats av sällskapets organ samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
 • har inte rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet
 • skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter enligt beslutat förfarande av sällskapet

Passivt/stödjande medlem:

 • har rätt till information om sällskapets angelägenheter
 • skall följa sällskapets stadgar och beslut som fattats av sällskapets organ samt följa i §3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
 • har inte rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet
 • skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter enligt beslutat förfarande av sällskapet

Ständig medlem, hedersmedlem och hedersordförande åtnjuter följande rättigheter:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar
 • har rätt till information om sällskapets angelägenheter
 • skall betala övriga avgifter enligt beslutat förfarande av sällskapet

§14    Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen eller i förekommande fall verksamhetsansvarig för kommitté. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sveriges  gränser, skall också berörd organisation enligt §3 ge sitt samtycke. Såvida inte berörd organisation enligt §3 beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Via sällskapet betalas de tävlandes licensavgifter i enlighet med sällskapets policy för licensavgifter.

 

Årsmöte och Extra årsmöte

§15    Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är sällskapets högsta beslutande organ, hålls före utgången av medio mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre (3) veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på annat lämpligt sätt samt anslås på kansliet.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av sällskapet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag (proposition) och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§16    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§17    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem5 som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5Gäller kategorierna aktiv, ständig och hedersmedlem.

§18    Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§19    Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Vid beslut gällande en eventuell negativ budget krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet angivna röster.

Med undantag för de i §8 första stycket och §9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla övriga frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§20    Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av sällskapet. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i sällskapet.

§21    Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare

 6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatberäkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelse och sektionsstyrelser 
 13. Val av
       A) Sällskapets ordförande för en tid av 1 år
       B) Halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
       C) Suppleant/er i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
       D) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
       E) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall utses till ordföranden
       F) Ordförande och ledamöter till sektionsstyrelser
       G) Beslut om val till Skåne Simförbund (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
       H) Ett ungdomsombud för en tid av 1 år
 14. Övriga frågor (anmälda i förväg enligt §16)

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för sällskapet eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§22    Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorer eller minst en tiondel av sällskapets röstberättigade medlemmar begärt det. Sådan framställning avfattas skriftligen och skall innehålla skälen till begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 10 dagar före mötet eller kungöras på annat lämpligt sätt samt anslås på kansliet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och §18.

 

Valberedningen

§23    Sammansättning och åtaganden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast fem veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

Revisorer

§24    Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Sällskapets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

Styrelsen

§25    Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt, minst 4 och högst 6, övriga ledamöter jämte en eller två suppleanter. Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställes vid årsmöte. Vid sammansättning av styrelsen bör man sträva efter lika fördelning mellan könen, bred åldersfördelning samt en bred kompetensbas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen utser ett sekretutskott bestående av tre ledamöter, vanligtvis ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

§26    Styrelsens åligganden 
Styrelsen skall – inom ramen för RF, respektive SF och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen
Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och organisera verksamheten inom föreningen
 • ansvara för att förvalta föreningens medel på ett ansvarsfullt sätt. Likvida medel skall enbart placeras på bankkonto som täcks av insättningsgaranti
 • årligen upprätta budget som säkerställer ett målkapital6 motsvarande tre årsarbetstider7
 • vid bokslutet skall målkapitalet vara uppfyllt. Om det inte är uppfyllt skall styrelsen tillse att det regleras under de närmst tre följande åren. Årsmötet kan dock besluta om att inte reglera det negativa resultatet om årsmötet finner att det finns synnerliga skäl.
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt §24 
 • förbereda årsmöte

Ordföranden
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och ekonomiansvarig.

Sekreteraren
Sekreteraren leder styrelsens och sällskapets administrativa funktion. Härvid skall sekreteraren:

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • se till att förenings handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt
 • se till att fattade beslut har verkställts
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig leder styrelsens och sällskapets ekonomiska funktion. Härvid skall ekonomiansvarig:

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • svara för förenings bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • årligen upprätta balans- och resultaträkningar
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskilda uppgifter, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • föra medlemsförteckning
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt
6Målkapital definieras som likvida medel
7Årsarbetstid definieras som en summa innehållande: löner inkl. sociala avgifter och försäkringar

§27    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Antal protokollförda styrelsemöte under ett arbetsår skall vara minst sex (6).
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (till exempel genom e-postfunktion) eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

§28    Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Sektioner

§29    Bildande och nedläggning av sektion
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av sällskapets årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Sällskapet har för sin verksamhet följande sektioner med förtroendevalda ledamöter:

 • Inga aktiva sektioner

§30    Sektionsstyrelse
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande samt minst 4 och högst 5 ledamöter. Antalet sektionsledamöter fastställes vid sällskapets årsmöte. Sektionsstyrelsen väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av sällskapets årsmöte. Sektionsstyrelsen skall bestå av kvinnor och män. 

Härutöver får sällskapet styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen. 
Sällskapets styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

§31    Instruktion för sektionsstyrelse
Sällskapets styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

§32    Budget och verksamhetsplan för sektion
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhet för sektion att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till sällskapets skyldigheter i olika hänseende, sällskapets ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Kommittéer och projektgrupper

§33    Bildande och nedläggning av kommittéer och projektgrupper
Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté alternativt projektgrupp fattas av styrelse.

§34    Ledning och ansvar
Ledningen för varje kommitté utses en sammankallande. Denna person utses av styrelsen Antalet ledamöter styrs av givna uppgifter och fastställd verksamhetsplan. 
Sällskapets styrelse har rätt att entlediga ledamot i kommitté.

§35    Instruktion för kommitté
Sällskapets styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som kommitté har.

§36    Budget och verksamhetsplan för kommitté
Kommitté upprättar förslag till budget och verksamhet för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till sällskapets skyldigheter i olika hänseende, sällskapets ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

Tvist

§37    Tvist
Talan i tvist mellan medlem och förening får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF: eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet.

Vardera parten svarar för egna kostnader liksom kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 1. Ständig medlem är den person som under en period av minst 10 verksamhetsår varit medlem i KSS samt erlagt fastställd avgift för ständig medlem
 2. Se KSS bestämmelser för utmärkelser 
 3. Se KSS bestämmelser för utmärkelser  
 4. Hedersutnämning definieras vid varje särskilt tillfälle.
 5. Gäller kategorierna aktiv, ständig och hedersmedlem.
 6. Målkapital definieras som likvida medel
 7. Årsarbetstid definieras som en summa innehållande: löner inkl. sociala avgifter och försäkringar