Karlskrona Simsällskap Uppförandekod

 

Jag vårdar det förtroende min roll i KSS innebär

Jag förstår vad som förväntas av mig, och jag utnyttjar inte min roll eller låter mig utnyttjas av andra. Jag ser till att förtroendet för mig i rollen som företrädare för Karlskrona Simsällskap samt hur jag löser mina åtaganden är stort, och jag är medveten om att mitt agerande, även utanför KSS, kan riskera att påverka det.

 

Jag visar respekt mot alla i min omgivning

Som representant för KSS lever jag, och står upp för de universella värdena: rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Detta ska återspeglas i mitt uppträdande och i vår verksamhet. Jag kan därmed agera respektfullt i olika kulturella och sociala situationer.

 

Jag bidrar positivt till min egna samt gruppens förmåga och resultat

Jag bidrar aktivt till att gruppens framgång och förbättrande. Jag delar med mig av mina egna, och tar själv av del av andras erfarenheter och kunskaper. Jag visar personlig omtanke och stödjer mina kamrater samt bidrar till att skapa trygghet och förtroende i gruppen genom att vara öppen och ärlig.

 

Jag tar ansvar för mina handlingar

Jag känner till de bestämmelser som gäller för vår verksamhet och är informerad samt utbildad i dessa för att kunna vara en bättre kamrat och medlem i KSS. Därmed kan jag ta ansvar för mina handlingar, samt bättre se konsekvenserna av mina beslut och handlingar vilket ökar mina förutsättningar att i varje situation uppnå eftersträvat resultat, både för mig själv och gruppen.

 

Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden!