Policy för etik och moral


FN:s barnkonvention

Karlskrona Simsällskap följer FN:s Barnkonvention. Det innebär att verksamheten och alla beslut som fattas ska ha barnens bästa för ögonen.
Barnen deltar i verksamheten för sin egen skull och ingen annans.
Verksamheten ska vara fri från osunda träningsmetoder, hets, trakasserier och övergrepp.
Barn har också rätt att vara delaktiga och ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i beslut som handlar om dem.

 

Trakasserier och övergrepp
Alla i klubben, såväl utövare och tränare som andra ledare, är skyldiga att arbeta aktivt för att främja en jämlik människosyn. Det ska visas respekt för varje människas unika och lika värde.
Klubbens träningsarenor ska vara platser där alla känner sig trygga och där inga former av sexuella övergrepp är accepterade under några omständigheter.
Likaså är våld, hot och trakasserier oacceptabla. Idrotten ska vara fri från diskriminering och det innebär att alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, kön eller könsidentitet.
Alla ska kunna delta i klubbens verksamhet oavsett funktionsnedsättning.
Ledare och tränare förväntas vara tydlig med hur man beter sig mot varandra både i ord och handling.

 

Doping

Allt bruk av dopingmedel och narkotiska preparat är oacceptabelt. Som medlem i Karlskrona Simsällskap är du skyldig att följa reglerna kring doping och samtidigt bidra till en trovärdig, rättvis och hälsosam idrottsrörelse.
Klubben ska använda sig av förebyggande insatser som information och utbildning för att förhindra bruket av dopingmedel.

 

Ekonomi
Som förtroendevald i styrelsen i Karlskrona Simsällskap ska du, inom ramen för gällande stadgar, svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen har ett särskilt ansvar att se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler. Styrelsen ska också ansvara för och förvalta föreningens medel, samt ge revisorerna de underlag som krävs för att de ska kunna uppfylla sitt förtroendeuppdrag.
Klubben är skyldig att redovisa att de ekonomiska underlagen stämmer, samt att kunna påvisa att pengarna används på rätt sätt.
All form av korruption ska motverkas.
Styrelsen har också ett ansvar att säkerställa att de sponsorer och samarbetspartners som föreningen samarbetar med bedriver verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens grundläggande värderingar och inte förknippas med moraliska tveksamheter, korruption eller andra ekonomiska oegentligheter.

Fair Play
Som medlem i Karlskrona Simsällskap är du skyldig att hålla dig inom ramarna för befintliga regelverk och hålla dig till rent spel och ärlighet. Fair play är en förutsättning för att alla ska kunna tävla på lika villkor.

Åtgärder
Den medlem i Karlskrona Simsällskap som har motarbetat föreningens verksamhet, brutit mot föreningens stadgar eller skadat föreningens intressen kan uteslutas. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen en varning.