Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsidé


Idrottens verksamhetsidé

Sällskapets verksamhetsidé bygger på Svensk idrotts verksamhetsidé, vision och värdegrund (http://www.svenskidrott.se/Omsvenskidrott/Verksamhetsideochvardegrund)

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mer.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott 

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ung­domsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsut­veckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande norm­givande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjä­nar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i en nära samver­kan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhets­villkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision är att bli bäst i världen på alla nivåer

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och

Förbättras, både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all

verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att

alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati

och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina

förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller

sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven

idrottsverksamhet.

Rent spel

rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig

inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping

och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Grunden för sällskapets verksamhet

Karlskrona simsällskap har ända sedan sin tillblivelse 1900, haft simidrott och simkunnighetsutbildning som grund för sin verksamhet. År 2003 tillkom triathlon och 2005 infördes Modern Femkamp i sällskapets verksamhet.

Vägledande för sällskapets verksamhetsinriktning är de mål och syften som återfinns i Riksidrottsförbundets Idrotten Vill samt Svenska Simförbundets Simidrotten Vill.

Sällskapet följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa och Simlinjen.

Sällskapets motto

Idrott, med simning som nav, åt alla efter vars och ens behov.

 

Uppdaterad: 03 JUN 2017 13:35 Skribent: Matz Palm
Epost: This is a mailto link

KSS Logo

Nationell Idrottsutbildning

Simning och utbildning i harmoni

Karlskrona Simsällskap är stolta att tillsammans med Karlskrona kommunala gymnasier kunna erbjuda möjlighet till NIU.

Läs mer om hur det fungerar. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

th_flag_english Information in English

 

 Antal besök sedan 2017-04-18: 

website counter widget

Postadress:
Karlskrona SS
Nya Skeppsbrogatan 7-9
37133 Karlskrona

Besöksadress:
Nya Skeppsbrogatan 7-9
37133 Karlskrona

Kontakt:
Tel: 045580334
E-post: This is a mailto link